Branchevereniging ActiZ vertegenwoordigt 450 zorgondernemers in verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. Met het ledenpanel gaat ActiZ een continue dialoog aan met haar aangesloten leden. De bij ActiZ aangesloten leden verlenen jaarlijks zorg aan ongeveer 2 miljoen cliënten. Daarmee realiseren zij een omzet van 11,7 miljard euro.

ActiZ vervult een actieve rol in de positionering en profilering van de branche. Hoe meer ActiZ weet over de feitelijke situatie in de branche, en over de opvattingen van de leden, des te beter kan zij haar rol vervullen.

Contacten met leden in allerlei vormen en bij allerlei gelegenheden vormen daarvoor een belangrijke basis. De omvang en de pluriformiteit van de branche maken het echter niet vanzelfsprekend dat op elk moment over elk onderwerp voldoende informatie beschikbaar is om snel tot een goede standpuntbepaling te komen.

Op zoek naar een structurele methode om daar beter in te voorzien heeft ActiZ ICSB Marketing en Strategie gevraagd een online ledenpanel in te richten. Met de ingebruikname van het ledenpanel wil ActiZ nog eens onderstrepen dat de mening van de leden er echt toe doet. Door eraan mee te werken hebben de leden rechtstreeks invloed op belangrijke beleidsprocessen. Alle leden van ActiZ kunnen meedoen aan het panel. Enquêteonderwerpen kunnen gericht zijn op hoofdlijnen van strategisch beleid, maar ook een meer praktische inslag hebben. Daarom zijn zowel bestuurders/directeuren als locatie-/regiomanagers in het panel opgenomen.

Voorbereidende werksessies

In 2 voorbereidende werksessies voor het lanceren van het ledenpanel is met betrokkenen binnen ActiZ besproken welk ledenbeeld relevant is bij het bepalen van doelgroepen voor ledenonderzoek. Het doel van de sessies was te komen tot een groslijst van achtergrondvariabelen van leden die binnen het ledenpanel bekend dienen te zijn.

Ook de systematiek voor betandactualisatie, minimale en maximale enquêtefrequentie, feedback aan deelnemende leden zijn tijdens de sessies onder de loep genomen. Hier is uitgekomen dat vragenlijsten die aan de panelleden zullen worden voorgelegd in beginsel niet meer dan 10 à 15 minuten invultijd mogen vragen. Maximaal zullen 8 enquêtes per jaar worden voorgelegd.

Vliegende start met de intake-vragenlijst

Het is voor zowel het ledenpanel als voor ActiZ efficiënt, als panelleden in de toekomst alleen benaderd worden voor relevante panelonderzoeken. Om te kunnen bepalen of een onderzoek voor een panellid relevant is, zijn alle aangesloten directeur-bestuurders uitgenodigd een intake-vragenlijst in te vullen. Hierbij kregen zij ook de gelegenheid hun betrokkenheid aan te geven bij een aantal thema’s binnen de zorg. Voor de kwaliteit van de onderzoeksuitkomsten is het daarnaast noodzakelijk dat het ledenpanel een betrouwbare en representatieve afspiegeling is van het totale ledenbestand van ActiZ. Op basis van de ledegengegevens – omvang organisatie en type dienstverlening – voortkomend uit de intake-vragenlijst kan deze inschatting nu per onderzoek worden gemaakt.

Succes met een virale campagne

Ledenpanel ActiZ zorgmarketing

Ruim 425 respondenten hebben hun medewerking aan het ActiZ ledenpanel toegezegd. Interessant om te vermelden is dat onder deze panelleden circa 100 vestigings-/sectormanagers zich hebben aangemeld, nadat zij een automatische uitnodigingse-mail van hun directeuren/bestuurders ontvingen met de vraag ook panellid te worden. ICSB heeft deze “virale” campagne in samenspraak met ActiZ opgezet.

Inmiddels zijn panelraadplegingen over diverse onderwerpen gehouden, onder andere over zorgcontractering, verantwoorde zorg, ledentevredenheid- en verwachtingen, marketing in de zorg, quickscan kraamzorg en arbeidsmarktproblematiek.

Objectiviteit en vertrouwelijkheid

ActiZ heeft voor samenwerking met ICSB Marketing en Strategie gekozen, niet alleen vanwege de kennis en ervaring die daar aanwezig is met betrekking tot klanten- en ledenpanels, maar ook omdat de betrokkenheid van een gespecialiseerd bureau een garantie biedt voor objectiviteit van de uitkomsten. Dat vormt vooral een meerwaarde als ActiZ uitkomsten wil presenteren aan externe partijen. De gekozen constructie waarborgt tegelijkertijd de vertrouwelijkheid. De namen van de paneldeelnemers worden niet bekend gemaakt, ook niet aan ActiZ. En uiteraard worden alle onderzoeksuitkomsten anoniem verwerkt in de rapportages.

Terugkoppeling

Onderzoeksdeelnemers worden kort na de responsperiode geïnformeerd over de uitkomsten, zodanig dat zij hun mening kunnen vergelijken met die van andere respondenten. Ze zullen ook bericht krijgen over de conclusies die ActiZ daaruit trekt voor de belangenbehartiging. In de nieuwsbrief van ActiZ zal, in aanvulling daarop, een samenvattend bericht over de resultaten worden opgenomen, zodat leden die niet meedoen, op hoofdlijnen zijn geïnformeerd. Paneldeelnemers krijgen de gelegenheid ook zelf enquêteonderwerpen aan te dragen voor het ledenpanel.

 

Ook aan de slag met een panel?

Wilt u ook een leden-, klanten- of burgepanel inrichten om een continue dialoog met uw klanten of stakeholders aan te gaan? ICSB staat u graag terzijde bij de opbouw van een representatief panel, zodat u op gestructureerde basis relevante en actuele klantendata kunt verzamelen. Bel ons voor een vrijblijvende afspraak om de mogelijkheden te bespreken.

Download

Nicole Huttenhuis, communicatieadviseur binnen ActiZ

Op allerlei manieren houdt ActiZ continu voeling met haar leden. Om de belangen optimaal te kunnen behartigen, moeten wij immers precies weten wat er leeft en speelt. Eén van de manieren is het uitvoeren van onderzoeken via het ledenpanel, waarmee ActiZ door middel van gestructureerde vragenlijsten inzicht krijgt in de opvattingen van haar leden. Mede op basis van de resultaten uit de panelraadplegingen kan ActiZ haar belangenbehartiging aanscherpen en beter inspelen op ontwikkelingen in de branche.

Deel deze pagina