De uitdaging


CZAV is dé agrarische coöperatie in Zuid-Nederland waarbij ruim 3.100 actieve agrarische ondernemers zijn aangesloten. Zij beschouwt het als één van haar belangrijkste taken haar leden in staat te stellen hun ambities waar te maken door meerwaarde te leveren voor hun bedrijfsrendement. Lopende het meerjaren strategisch plan waar ICSB hen eerder bij mocht begeleiden, stelt CZAV zich de belangrijke en spannende vraag: hoe ziet op de langere termijn de toekomst voor onze telers eruit en welke rol moet CZAV daarin spelen? Dus wat staat CZAV te wachten te wachten voorbíj de scope van het gebruikelijke strategische planningsproces, zodat ook in de verdere toekomst de toegevoegde waarde van CZAV voor haar leden optimaal blijft.

De aanpak


Onze aanpak in een notendop bestond uit 4 fasen.

In de eerste fase is uitgebreid deskresearch gedaan naar wat zich afspeelt in de landbouwsector, voedselproductie, voedselindustrie en wat voeding voor de consumenten betekent. Hierin kwamen twee grote thema’s bovendrijven waar CZAV meer zicht op wilde krijgen.

  • Thema 1: Gaat het in de toekomst vooral om het versnellen van de huidige manieren van voedselproductie (focus op technologische ontwikkeling, mondiale markten en voedselbeschikbaarheid) of zijn drastische veranderingen nodig (focus op duurzaamheid, de samenleving en samenwerking)? Of zijn dit geen tegengestelden?
  • Thema 2: Hoe ziet de gehele voedselketen van toeleverancier – teler/veehouder – industrie – retail – consument er in de toekomst uit? Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen die machtsverschuivingen in de keten gaan veroorzaken?

 

Per thema is in de 2e fase een ronde tafel georganiseerd met experts, die hun expertise en visie ruimhartig deelden met elkaar en met ons. Aan de hand van stellingen zijn alle invalshoeken verkend. We waren aan tafel niet op zoek naar consensus maar naar de diversiteit in meningen en mogelijkheden.

Fase 3 was de futurising sessie, waarin we samen met de directie de toekomst van CZAV hebben geschetst. De centrale vraag luidde: hoe gaat de wereld van onze telers (gewassen en vee) er uitzien en welke rol wil en kan CZAV daarin vervullen. We condenseerden alle input naar een ‘eigen’ toekomstverhaal en hebben dit terug vertaald naar businessmodel richtlijnen en grenzen met horizon 2025.

Tenslotte is in de laatste fase dit toekomstbeeld in discussie met de Raad van Commissarissen toegelicht en aangescherpt.

Het resultaat


Het resultaat bestaat uit een allesomvattend toekomstscenario met horizon 2025, dat door directie en RvC is omarmd. Het toekomstscenario geeft richting en focus, zet de prioriteiten scherp en biedt plenty aanknopingspunten om de toekomende 5 jaar toegevoegde waarde te blijven bieden aan alle leden van CZAV.

Wilt u meer weten: neem dan contact op met Marleen Bekkers of Kris Brees via 010-452 8602.

Onze oplossingen

Deel deze pagina