Het Centrum voor Dienstverlening (CVD) is een grote Rotterdamse maatschappelijke dienstverlener, zij verzorgt verschillende diensten voor de Rotterdamse gemeenschap. Deze diensten zijn onder te brengen in 3 clusters, te weten Crisisinterventie & Maatschappelijke Dienstverlening, Wonen & Intake en Vrijwilligerswerk & Arbeidsactivering. Deze diensten worden vanuit een duidelijke missie verricht:

Missie
Het CVD biedt daadwerkelijk hulp en ondersteuning aan (groepen van) burgers, veelal met sociaal economische en/of sociaal maatschappelijke problemen met als doel een zodanige persoonlijke ontwikkeling te realiseren dat men zich in de samenleving kan handhaven, ontplooien, actief kan deelnemen aan het maatschappelijke leven én verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen kan dragen.
Het CVD werkt als maatschappelijk relevante ondernemer vraaggericht, slagvaardig, professioneel en met respect voor een ieder en neemt verantwoordelijkheid voor het leveren van een bijdrage aan de grootstedelijke problematiek in Rotterdam.

Strategisch meerjarenplan 2010-2013
In het voorjaar van 2009 hebben Marleen Bekkers en Sonja van Vliet samen met een werkgroep onder leiding van de directie een strategisch meerjarenplan opgesteld. In dit plan zijn in detail de keuzes uitgewerkt voor 2010- 2011, en op hoofdlijnen is gekeken naar wat er moet gebeuren in 2012-2013.

Aanpak
Dit plan is in nauwe samenwerking tussen het CVD en ICSB tot stand gekomen. Het CVD beschikte reeds over veel informatie over de markt, haar klanten en het CVD zelf. Het was alleen zaak deze te verzamelen en te bundelen voordat we met de strategiesessies aan de slag konden gaan. Een van de medewerkers van het CVD was hier voor verantwoordelijk. Deze analyses vormden de basis voor de eerste twee werksessies waarin de analyses zijn gedeeld en aangevuld. Na twee bijeenkomsten beschikten we over een gedegen en gedeelde SWOT die de basis is geweest voor de strategische discussies. Er zijn niet alleen beslissingen genomen voor het gehele CVD, ook voor de drie verschillende clusters zijn strategische keuzes gemaakt. Keuzes waar iedereen achter staat en die in de tijd en met het beschikbare budget uitgevoerd kunnen worden.

Quote van Yvonne Frank, algemeen directeur van het CVD

We willen de komende jaren onze energie steken in het versterken én beperken van de organisatie. Door slimmer én slanker te worden. Met de uitgezette koers geven we houvast aan een organisatie in een turbulente tijd. We gaan ervoor!

Deel deze pagina