Ferney Group is de grootste inkooporganisatie voor de ijzerwarenvakhandel in Nederland. Al een aantal keren heeft ICSB Ferney begeleid bij het ontwikkelen van een strategisch plan. Eén van de aandachtspunten die uit de laatste planningsronde naar voren is gekomen, is de wens om beter inzicht te hebben in de kostenstructuur van de ijzerwarenvakhandel. Hiervoor zijn 2 belangrijke aanleidingen:

 • Scherp inzicht in de eigen kosten naar soort en functie in vergelijking tot het branchegemiddelde biedt de individuele ijzerwarenvakhandel aanknopingspunten voor het versterken van zijn onderneming.
 • Goed inzicht in de belangrijkste kostenposten biedt Ferney Group handvatten voor het uitbouwen van haar dienstverlening naar de bij haar aangesloten ijzerwarenvakhandels.

De benchmarking van kolomkosten heeft in 5 stappen plaatsgevonden

 1. Ontwikkelen van het kolomkostenmodel
  In een werkgroep bestaande uit leden van Ferney en ICSB is in kaart gebracht welke functies relevant zijn en welke kosten bij de verschillende functies horen. Op basis hiervan is een kosten model ontwikkeld, waarbij de uitdaging was om aan de ene kant zo goed en gedetailleerd mogelijk inzicht te krijgen in de kosten en aan de andere kant voldoende aan te sluiten bij de administratieve systemen van de deelnemers.
 2. Het testen van het model
  Eerst hebben de werkgroepleden het model uitvoerig getest en vervolgens is het model als proef gestuurd naar 2 Ferney leden. Deze hebben het model ingevuld en op basis hiervan is het definitieve kolomkostenmodel opgesteld.
 3. Invullen kolomkostenmodel door leden
  Alle leden van Ferney hebben het model toegestuurd gekregen via de e-mail en de kans gekregen aan het onderzoek deel te nemen door het model zo volledig mogelijk in te vullen en terug te sturen aan ICSB. In deze periode was ICSB als vraagbaak beschikbaar. Een meerderheid van de leden heeft hiervan gebruik gemaakt.
 4. Rapportage aan de deelnemers
  Op basis van de door de leden aangeleverde informatie is per deelnemend lid een individuele rapportage opgesteld. In deze rapportage zijn de eigen cijfers verwerkt tot overzichten naar kosten per functie en tal van relevante kengetallen. De eigen cijfers worden afgezet tegen het gemiddelde van alle deelnemers en het gemiddelde van deelnemers die een soortgelijk profiel hebben.
 5. Werken met de resultaten
  De rapportages hebben tot zinvolle discussies geleid binnen de diverse ondernemeingen. Daarnaast is door verschillende subgroepen binnen Ferney open gediscussieerd over de resultaten van het onderzoek. Welke inzichten krijgen de individuele leden, waar zitten aanknopingspunten voo rhet ondernemingsbeleid? Tenslotte gaat Ferney aan de hand van de rapportage na op welke terreinen mogelijkheden bestaan om de taken/functies op centraal niveau te gaan uitvoeren om daarmee de dienstverlening aan de leden te vergroten respectievelijk de kosten te verlagen.
Fred Huurman, directeur van Ferney Group

Voor onze leden een prima methode om de bedrijfsvoering tegen het licht te houden en op die manier resultaatsverbeteringen tot stand te brengen. Voor ons als groep dé mogelijkheid om, op basis van cijfers, na te gaan welke extra functies we op centraal niveau kunnen gaan uitvoeren, waardoor de totale kosten kunnen worden gereduceerd.

Deel deze pagina